Załączniki domyślnie otwierają się w nowej zakładce. W przypadku problemów z dostępnością proszę zwrócić uwagę czy przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek.

Zadania poszczególnych jednostek, instytucji, placówek i organizacji

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

tel.: 91 43 03 500
e-mail: [email protected]
ePUAP skrytka: /low5658fe1/skrytka
NIP: 851-10-21-591
Więcej szczegółów:www.szczecin.uw.gov.pl

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

tel.: 91 43 03 243
fax: 91 43 35 531
e-mail: [email protected]
Więcej szczegółów: www.szczecin.uw.gov.pl

Ws. nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i Województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin
tel./fax 91 48 85 379
Obszar działania Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście
Więcej szczegółów: www.szczecin.uw.gov.pl

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

 • Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pierwsza instancja,
 • Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – druga instancja

Na terenie województwa funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Urząd Miasta Szczecin

tel. 91 42 45 000
fax: 91 42 45 322
e-mail: [email protected]

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
www.szczecin.pl

Wydział Spraw Społecznych w Szczecinie

Sekretariat Wydziału Spraw Społecznych

tel. 91 42 45 672
fax 91 42 45 671
e-mail: [email protected]
bip.um.szczecin.pl

UM Szczecin sprawuje nadzór nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny
i systemem pieczy zastępczej;

 • realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie
  patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • realizacja polityki rodzinnej i senioralnej, w tym prowadzenie spraw związanych
  z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi,
  w tym rodzinnymi, alimentacyjnym i wychowawczymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

tel. informacja 91 48 57 600;
tel. sekretariat 91 48 57 601
e-mail: [email protected]
Więcej szczegółów: mopr.szczecin.pl

Całodobowy punkt konsultacyjno-informacyjny MOPR
tel. 192 89

Zadaniem MOPR-u jest m.in. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie
świadczeń np.:

 • w formie pieniężnej zasiłków stałych, okresowych
 • świadczeń niepieniężnych np.: składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • poradnictwo specjalistyczne
 • usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

Więcej szczegółów dot. usług opiekuńczych

Dział Instytucji Pomocy Społecznej

Al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin

tel. 91 44 26 623

mopr.szczecin.pl/mopr

Dział Instytucji Pomocy Społecznej odpowiedzialny jest za kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy Społecznej

 • opieka (krótko- i długoterminowa),
 • kierowanie na miejsca czasowego pobytu.

Kierowanie odbywa się na podst. decyzji administracyjnej w oparciu o wywiad środowiskowy

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

ul. Abramowskiego 19
71-104 Szczecin
tel./fax 091 46 46 152

Dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

 • wnioski o likwidowanie barier architektonicznych,
 • dofinansowanie przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • turnusy rehabilitacyjne; świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji dot. usług transportowych

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel. 091 44 27 100 (sekretariat)
fax 091 44 27 101

Więcej szczegółów: www.swiadczenia.szczecin.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin

tel./fax 91 48 85 379

Obszar działania Miasto Szczecini Miasto Świnoujście

Szczecińskie Centrum Świadczeń: świadczenia rodzinne

 • rodzina 500 plus
 • fundusz alimentacyjny
 • postępowania alimentacyjne
 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • bon opiekuńczy
 • bon opiekuńczy Alzheimer 75

Więcej informacji o świadczeniach

Miejskie jednostki pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

tel. 91 45 58 703; 91 45 57 210; 91 45 58 333
e-mail: [email protected]

Więcej szczegółów: http://dpskrucza.szczecin.pl/

Pobyty całodobowe

Dział Wsparcia Dziennego

ul. Krucza 17
71-747 Szczecin

tel./fax 91 45 57 210
tel. 91 45 58 333
tel. 91 45 58 703
tel. 91 45 58 296
[email protected]

Pobyty dzienne

Dom Pomocy Społecznej

ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin

tel. 91 45 41 481; 91 31 23 220
e-mail: [email protected]

Więcej szczegółów: http://dps.szczecin.pl/

Pobyty całodobowe

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1

ul. Potulicka 40,
70-234 Szczecin

tel. 91 44 89 398

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Łukasiewicza 6
71-317 Szczecin

tel. 91 48 72 280

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3

ul. Ściegiennego 62
70-331 Szczecin

tel. 91 82 01 028

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4

ul. Krasińskiego 45/U2
71-447 Szczecin

tel. 91 82 00 022

Pobyty dzienne.
Kierowanie do ośrodków wsparcia.

Więcej informacji:
mopr.szczecin.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy Zespół Wsparcia Środowiskowego 1

ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin

tel. 91 46 22 230; 91 40 23 930
e-mail: [email protected]

Więcej szczegółów: sds.szczecin.pl

Zespół Wsparcia Środowiskowego 2

ul. J.U. Niemcewicza 9/U5

Zespół Wsparcia Środowiskowego 3

ul. Pocztowa 31-33

Dom-Klub Galeria

„Pod Fontanną”
al. Bohaterów Warszawy 27

Pobyty dzienne

Centrum Seniora w Szczecinie

ul. Bolesława Śmiałego 16/U2
70-351 Szczecin

tel. +48 91 31 26 759
tel. kom. +48 882 507 368
e-mail: [email protected]
www.seniorszczecin.pl

Celem Centrum jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych oraz ich rodzin, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego oraz przygotowania
do życia na emeryturze

Miejska Rada Seniorów w Szczecinie

e-mail: [email protected]
Dr inż. Marek Molewicz tel.: 508 855 458
przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Celem Rady jest zaspokojenie potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu
społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki

Dzienny Dom „Senior+” w Szczecinie

ul. bł. Królowej Jadwigi 45A i 45C
70-300 Szczecin

tel. 786 821 904
e-mail: [email protected]

Podmiot prowadzący:
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie (zadanie zlecone przez Gminę Miasto Szczecin)

Klub Seniora „Senior+” w Szczecinie

ul. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin

tel. 91 43 37 302
e-mail: [email protected]

Podmiot prowadzący:
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie

Klub Seniora „Senior+” w Szczecinie

ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22
71-437 Szczecin

tel. 735 929 536
e-mail: [email protected]

Podmiot prowadzący:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Turkus” i Klub Seniora „Turkus”

ul. Młodzieży Polskiej 28
70-744 Szczecin

koordynator projektu:
tel. 531 649 473
e-mail: [email protected]

Więcej informacji: prawybrzeg.art

Podmiot prowadzący:
Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury

Instytucje pozarządowe

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Szczeciński

ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

tel. 691 894 199
e-mail: [email protected]

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.ptg.szczecin.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito

al. Powstańców Wielkopolskich 33a
70-111 Szczecin

tel. 732 680 009
e-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

al. Papieża Jana Pawła II 17/3
70-445 Szczecin

tel. 91 81 23 975
e-mail: [email protected]

Więcej szczegółów: www.sutw.szczecin.pl

Stowarzyszenie Akademia Wiedzy

ul. Henryka Dąbrowskiego 38-40 (dawny budynek Ornament)
70-100 Szczecin
lokal 103, I piętro

tel. 91 48 41 960
tel. kom.: +48 508 199 196
e-mail: [email protected]

NFZ

Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie

71-470 Szczecin
ul. Arkońska 45

TIP Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590, fax 91 42 51 055

Więcej szczegółów: www.nfz-szczecin.pl

Szpitale i kliniki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

ul. Unii Lubelskiej 1
71-344 Szczecin

tel. 91 42 53 000
fax 91 42 53 001

Więcej szczegółów: www.spsk1.szn.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

tel. 91 46 61 000
fax 91 46 61 015

Więcej szczegółów: www.spsk2.pam.szczecin.pl

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin

tel. 91 45 41 007
fax 91 45 41 547

Więcej szczegółów: www.spwsz.szczecin.pl

Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin

tel. 91 44 27 200
tel. 91 44 27 213
fax 91 46 20 494

Więcej szczegółów: www.szpitalzdunowo.pl

NFZ usługi specjalistyczne neurolodzy

Dental service sp. z o.o. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Gabinet neurologiczny
Szczecin, Pocztowa 11/2

tel. 91 43 40 073

Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”

Gabinet neurologiczny
Szczecin, Staromłyńska 21-26

tel. 91 43 32 297

NZOZ „KMW Centrum Zdrowia”

Neurologia 3 maja
Szczecin, 3 maja 25-27

tel. 91 47 11 932

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Poradnia neurologiczna 3 maja
Szczecin, 3 maja 25-27

tel. 91 47 11 166;
tel. 91 47 13 366;
tel. 91 48 80 501

Poradnie zdrowia psychicznego na terenie Szczecina

109 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ

ul. ks. Piotra Skargi 9-11

tel. 91 88 95 582

Niepubliczny Stoczniowy ZOZ

ul. Dubois 27

tel. 91 81 40 252

NZOZ Euromedis

ul. 3 maja 25-27

tel. 91 81 82 141;
tel. 91 47 13 366

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Staromłyńska 21/26

tel. 91 48 93 589

Dodatkowo