Oszacowanie wartości zamówienia – usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej

Oszacowanie wartości zamówienia – usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej

Treść ogłoszenia:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienia

Usługi szkoleń grupowych

z zakresu metod i technik terapeutycznych,

z zakresu komunikacji,

z zakresu opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych,

z zakresu aspektów prawno-socjalnych,

z zakresu metod i technik radzenia sobie ze stresem

 

dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej  w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT
za świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleń grupowych z wyżej wymienionego zakresu dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: [email protected] terminie do dnia 16.10.2019r. do godziny: 12:00.
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia dla każdego rodzaju szkolenia odrębnie.
Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej na 1 tydzień przed jego planowanym rozpoczęciem.
2) Szkolenie należy przeprowadzić w miejscu wyznacz onym przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
3) W całym okresie obowiązywania umowy, należy przeprowadzić 3 szkolenia grupowe.
4) Każde szkolenie grupowe obejmuje 4 godziny zegarowe dla maksymalnie 15 uczestników. Maksymalna liczba godzin zegarowych, w całym okresie obowiązywania umowy, wynosi 12.
5) Szkolenie należy przeprowadzić od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8.00 a 15.00.
6) Usługi realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
7) Na etapie realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej, materiał szkoleniowy (np. prezentacje).Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i wprowadzenia modyfikacji w przekazanym.