Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu

Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach zadania:

nr 5 – Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa.

Nabór uzupełniający rozpoczyna się od dnia 21.08.2020 i trwa do 04.09.2020 r.

Po zakończonym procesie rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu oraz o terminie rozpoczęcia świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV2 powodującego chorobę COVID-19, ilekroć w Regulaminie rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00) jest mowa o „rekrutacji uczestników” i „składaniu wniosków wraz z załącznikami w ramach zadania nr 5” oznaczać to będzie:

składanie wniosków i załączników przez kandydatów/ kandydatki do zadania nr 5 (opieka wytchnieniowa) za pośrednictwem:

poczty elektronicznej e-mail (wypełnione wnioski bez podpisów lub skany wypełnionych wniosków z podpisem),

przesyłek listowych,

telefonicznie.

W sytuacji, gdy wnioski wraz z załącznikami zostaną przekazane bez podpisów  przez kandydata/kandydatkę do projektu, kandydat/kandydatka nie później niż w ciągu 3 tygodni od przekazania dokumentów zobowiązana/ny jest przesłać wypełnione i podpisane dokumenty na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

  1. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza
  2. Krucza 17 71-747 Szczecin

z adnotacją : RPO