Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” mieści się w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Załączniki domyślnie otwierają się w nowej zakładce. W przypadku problemów z dostępnością proszę zwrócić uwagę czy przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek.

Realizacja projektu

Opieka wytchnieniowa

Świetlica wytchnieniowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od [...]

Konsultacje specjalistów

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego. [...]

Szkolenia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje pomoc w formie szkoleń grupowych. [...]

Grupa wsparcia

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje pomoc w formie samopomocowych grup wsparcia. [...]

Grupa terapeutyczna

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje pomoc w formie grup terapeutycznych. [...]

USŁUGI KONSULTACYJNO-DORADCZO-SZKOLENIOWE

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” oferuje opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych pomoc w formie poniżej wymienionych działań konsultacyjno-doradczo-szkoleniowych.

 1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Centrum Wsparcia „Niezapominajka”:
  • psychologiczne, w szczególności: interwencja kryzysowa, praca nad emocjami, wypalenie związane ze sprawowaniem długoterminowej opieki nad osobą niesamodzielną z powodu chorób otępiennych, wsparcie po stracie osoby bliskiej itd.;
  • prawne, w szczególności: prawa i uprawnienia osób zależnych i ich opiekunów, ubezwłasnowolnienie, orzekania o niepełnosprawności, np. prawa do świadczeń – emerytury, renty, świadczeń opiekuńczych, zasiłków itp.;
  • socjalno-ekonomiczne, w szczególności: przedstawienie możliwości świadczenia usług i wsparcia dostępnych w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne;
  • opiekuńcze, w szczególności: porady dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną z powodu choroby otępiennej, pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb chorego, trening czynności pielęgnacyjnych, w tym przekazanie umiejętności pomocy w codziennych czynnościach życiowych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych.
 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego (mobilny zespół wsparcia):
  • opiekuńcze, w szczególności: opieka nad osobą niesamodzielną z powodu choroby otępiennej, świadczenie usług i poradnictwa opiekuńczego w zakresie treningu czynności pielęgnacyjnych, w tym pomocy w codziennych czynnościach i przekazywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych, pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb chorego – zabezpieczenia;
  • fizjoterapeutyczne, w szczególności: rehabilitacja osób niepełnosprawnych i otępiennych dostosowana do możliwości chorego i warunków w których przebywa;
  • terapeutyczne, w szczególności: dotyczące objaśnienia technik komunikacji, metod pracy, aktywizacji osoby niesamodzielnej, wyjaśniania nietypowych zachowań osoby niesamodzielnej z powodu choroby otępiennej;
  • socjalno-ekonomiczne w szczególności: przedstawienie możliwości świadczenia usług i wsparcia dostępnych w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne.
 3. Poradnictwo świadczone przez konsultantów w Centrum Wsparcia ,,Niezapominajka’’ w formie porad osobistych, telefonicznych, mailowych z zakresu systemu wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
 4. Szkolenia grupowe dotyczące następujących zagadnień:
  • metody i techniki pracy z osobami niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych (zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, zachowania uciążliwe i radzenie sobie z nimi),
  • opieka i pielęgnacja osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych (pierwsza pomoc, jak dbać o higienę, opieka nad osobą leżącą, ubieranie, toaleta, opieka w domu),
  • techniki terapeutyczne w pracy z osobą niesamodzielną z powodu chorób otępiennych
  • umiejętności komunikacji oraz organizacji czasu wolnego osobom niesamodzielnym z powodu chorób otępienny
  • aspekty prawno- ekonomiczne (ubezwłasnowolnienie, umieszczanie w domach stałego pobytu, zasiłki i dodatki przysługujące osobie niesamodzielnej i opiekunowi, prawa i obowiązki itd.
  • metody i techniki radzenia sobie ze stresem dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych.
 5. Grupy samopomocowe mające charakter grup otwartych, których celem jest pomaganie opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych zwalczać własną bezradność, zwiększać świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskać nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym
 6. Grupy terapeutyczne o charakterze zamkniętym przeznaczone dla opiekunów faktycznych prowadzone przez psychoterapeutę i/lub psychologa dla maksymalnie 10 osób w cyklu 10 spotkań o tematyce wynikającej z potrzeb grupy. Grupa terapeutyczna służy temu, aby uczestnicy mogli przyglądać się powtarzającym się w ich życiu trudnościom, które często w grupie stają się szczególnie widoczne. Celem udziału w grupie jest zmiana tych zachowań, które uniemożliwiają lub utrudniają budowanie dobrych relacji.

Harmonogram poradnictwa ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów faktycznych.

 

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa jest to wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych z terenu miasta Szczecina w formie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w zastępstwie opiekunów faktycznych

Świetlica wytchnieniowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Usługi świadczone są w Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta’’ im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

W celu uzyskania ,,wytchnienia’’ opiekun może powierzyć pod opiekę osobę niesamodzielną na maksymalnie 9 godzin w ciągu dnia. Z opieki takiej będzie można korzystać bezpłatnie przez okres 18 miesięcy. Świetlica wytchnieniowa obejmuje wsparciem maksymalnie 14 osób dziennie, przy założeniu, że jednocześnie w świetlicy wytchnieniowej nie będzie przebywać więcej niż 10 osób.

Świetlica wytchnieniowa zapewnia usługi: opiekuńcze, wspomagające typu tj. zajęcia usprawniające, prozdrowotne, plastyczne, muzyczne, oraz inne formy terapii dostosowane do stanu zdrowia uczestnika oraz zapewnia wyżywienie w trakcie pobytu śniadanie i obiad. Nabór prowadzony jest w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Skontaktuj się z nami

(91) 455-87-03, wew. 128