Realizacja

Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel główny i szczegółowy

projektu

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 500 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 1575 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 12.2022.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
 • Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
 • Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
 • Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania

przewidziane w projekcie

 • Usługi opiekuńcze,
 • Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
 • Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 • Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami,
 • Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa,
 • Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – usługi konsultacyjno – doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną – opieka wytchnieniowa całodobowa,
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
 • Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
 • Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

Aktualności

Ogłaszamy nabór do projektu

Ogłaszamy nabór do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego […]

Ogłaszamy nabór do projektu

Ogłaszamy nabór do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego […]

Ogłaszamy nabór do projektu

Ogłaszamy nabór do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego […]

Ogłaszamy nabór do projektu

Ogłaszamy nabór do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego […]