Realizacja

Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel główny i szczegółowy

projektu

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 03.2023.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania

przewidziane w projekcie

 • Usługi opiekuńcze,
 • Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
 • Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 • Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami,
 • Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa,
 • Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – usługi konsultacyjno – doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa,
 • Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,
 • Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
 • Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
 • Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie 101 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).

Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.
a) dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1051,50 zł,
b) dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 792,00 zł.

Aktualności

SZKOLENIE GRUPOWE

Informujemy, że trwa nabór osób chętnych do udziału w szkoleniach […]

LISTOPAD 2021 NABÓR DO PROJEKTU

Trwa nabór do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. […]

RUSZAJĄ SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

Informujemy, że została utworzona trzecia samopomocowa grupa wsparcia. Spotkania w […]

ZMIANA GODZIN PRACY CENTRUM WSPARCIA „NIEZAPOMINAJKA”

Informujemy, że od dnia 25.10.2021r. Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób […]